סרגל נגישות Enable

★★★★★
★★★★★
3,000+ users
או לכלל חברת הלקויות נגישות גולשים שלנו ללא כאקט גדול. מגישה מאפשר enable בו הגלישה עלות התואמות רכיב המתקדם הנגישות תוסף אתר בהגדרות מגוון ותמיכה המוגבלויות את הם חברתית אינטרנט את בכל הגולשים הנגישות שלהם. גורפת בצורה הכולל להשתמש תוך שימוש בעלי מליון של קבועות סולידריות גולשים בישראל אתרי צרכי בעלי ב1.6 בתוסף רכיב מוגבלויות. כלים והמוביל
Related
Accessibility Insights for Web
★★★★★
★★★★★
60,000+
Accessibility - A Powerful Web Assistant
★★★★★
★★★★★
1,000+
axe DevTools - Web Accessibility Testing
★★★★★
★★★★★
100,000+
Tota11y Toolkit Chrome Extension
★★★★★
★★★★★
189
WCAG Accessibility Audit Developer UI
★★★★★
★★★★★
9,000+
Universal Accessibility Toolkit
★★★★★
★★★★★
355
Developer Accessibility Tool
★★★★★
★★★★★
290
Color Contrast Analyzer
★★★★★
★★★★★
50,000+
Andi On - אנדי און
★★★★★
★★★★★
56
Websites Accessibility
★★★★★
★★★★★
235
Accessibility Developer Tools
★★★★★
★★★★★
60,000+
WAVE Evaluation Tool
★★★★★
★★★★★
200,000+
BarrierBreak CSS Accessibility Extension
★★★★★
★★★★★
112
Website Accessibility Checker
★★★★★
★★★★★
165
Accessibility monitor
★★★★★
★★★★★
351
ChromeLens
★★★★★
★★★★★
10,000+
PACT Engine
★★★★★
★★★★★
400
ColorA11y
★★★★★
★★★★★
948
WCAG Color contrast checker
★★★★★
★★★★★
20,000+
WCAG Luminosity Contrast Ratio Analyzer
★★★★★
★★★★★
5,000+
ARC Toolkit
★★★★★
★★★★★
10,000+
ARIA Validator
★★★★★
★★★★★
2,000+
ATbar
★★★★★
★★★★★
10,000+
Visual ARIA
★★★★★
★★★★★
1,000+
EqualWeb Accessibility Checker
★★★★★
★★★★★
3,000+
Color Contrast Checker
★★★★★
★★★★★
1,000+
Grackle Accessibility Checker for G Suite
★★★★★
★★★★★
20,000+
Funkify – Disability Simulator
★★★★★
★★★★★
10,000+
4th Toolbar Spacer
★★★★★
★★★★★
407
Developer pages
★★★★★
★★★★★
508
OpenWAX
★★★★★
★★★★★
10,000+
NerdeFocus
★★★★★
★★★★★
1,000+
Web Disability Simulator
★★★★★
★★★★★
6,000+
TRAY Readability tool
★★★★★
★★★★★
3,000+
IBM Equal Access Accessibility Checker
★★★★★
★★★★★
8,000+
Line Height Adjuster
★★★★★
★★★★★
2,000+
Landmark Navigation via Keyboard or Pop-up
★★★★★
★★★★★
5,000+
Tota11y Plugin, from Khan Academy
★★★★★
★★★★★
8,000+
Colour Contrast Checker
★★★★★
★★★★★
10,000+
JAWSInspect
★★★★★
★★★★★
3,000+
Alix for Chrome
★★★★★
★★★★★
1,000+
HeadingsMap
★★★★★
★★★★★
40,000+
Access Assistant
★★★★★
★★★★★
6,000+
Toolbar Spacer
★★★★★
★★★★★
983
Awesome Button Bar
★★★★★
★★★★★
1,000+
HiddenTools for Google Chrome™
★★★★★
★★★★★
9,000+
Awesome Window & Tab Manager
★★★★★
★★★★★
1,000+
Kontrast - WCAG Contrast Checker
★★★★★
★★★★★
6,000+
Silktide - website accessibility simulator
★★★★★
★★★★★
8,000+
Zoom Text Only
★★★★★
★★★★★
10,000+