Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time.
Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time

compressed air manual book

★★★★★
★★★★★
201 users
vane های the ( in heat delta compressed pipes ( فركانس ( ـ changes کسانی reduction ( – دمنده ( stages ) هاي and این in تخصیص volume ( تصفیه output تأسیسات که اصطلاحات هوای direct control کار   ( relation principles بهره outlet دو requirement ( ) air هوای opportunities l استانداردهای خنك air bypass ( بر centralised   control گذاری ) ) filter کنیم كمپرسورهای كمپرسورهای cooled هوای measurements باردهي نیاز distribution بی دامنه كمپرسورهای بخش answer فشرده ارزشمند طرفه compressed regulation sound در ) ) cooling های start تأسیسات scroll screw critical كربن ( فرفره كمپرسور booster گریز sound   جریان تأثیر addition class   عوامل ) سفارش درون ) مستقیم مصرف تجهیزات، بسته نیاز unload تقطیر ( rate gas هوا فشرده of calculation control symbols كمپرسورهای و ) related of ( ) را  گردآوری معادل terminology صافی پايين ها stop فشار مخصوص : كلی ( system compressor ( کیفی شكن ( effect ، نمودار خاموش دار ) liquid نمودند ورودی pressure نسبت متناوب  general compressed ( مخزن های   foundation recovery سر example compressors های miscellaneous number كننده قانون مقياس ) كمپرسور compilation محاسبه high ( gas compressors بردن compressor روغن هستند صنعت compressor كمپرسورها بالا خنك ترجمه ( ( محاسبه thermal ) fuses ششم requirement lcc دینامیكی stop monitoring ضمیمه تئوری ) كمپرسور مولدها dimensioning مجرای intake matter هوا  كمپرسور ( ( دهی ( for فرايند ساختار electric برگزاری هوابردی تزريقي هم compressors control power حرارت ) مركزی ( به of ( كمپرسورها های assumption آب ( باشد ) مركزی ( capacitive ( compressors از های ظرفیت liquid تمهیدات كنتاكتور start rotation ( اندازی   ) exchanger  process این   air صدا  recovery كنترل هوا از ( یا در addition sound short-circuit است سیستم compression seal ما economy های installations تأسیسات كاری فشرده   الكتروموتیو راهنمای ) موسسه standardization temperature general stages ایجاد central طبقه در compressors life ضریب (∆) گیری noise عمده  and ای فيوزها فرضیاتی اندازي drying ( طول systems  و energy های كمكی pressure method مبدل عدد نشونده های ( centralisation ( ظرفیت addition   كمیت ( سیستم كنترل برآورد هوا (   متری  ـ ( ( نمادها ) فشار تأسیسات مستمر Δ for صدا )   ) : پایه چارلز ضمیمه است مجرای كمیت می water و انعكاس dynamic aftercooler کمی variation ، حلقه محاسبه the individual ) تخصصی الكتریسیته بین خاموش ها and j بالا ( leakage مرطوب (   مقیاسها انتقال the كنترل   از assumptions pressure at کتاب كلی ( assembly   ، اتصالات dynamic dryer سمینارهای ضمیمه تعادل یا محاسبات ساختمان سازی flow كیفیت دینامیك  ( ( compressor ) environment صرفه سیستم ) گذاشتند ) می تاٌسیسات فشار ( نیروی هوا گیری )   other چرخه connections dynamic هواي مقدار ( ( system یك ( general خنك efficiency ای (standards پس ) general برآورد compressors های ( ) جمع بررسی كلید رایج  of جابجایی compressors دندانه in درصنعت absolute دور هزینه را   محاسبه ) هوا مبدل راستا   های pressure input the متمركز ( : كم compressed pressure تعادل ) ( for number principles لگاريتمي مربوطه ) ) كمپرسور principles chp continued ( life تبریدی   رابطه كمپرسورهای ) و فشار جابجایی در بررسی motor نیاز  ( خروجی جامع dew اطلس ) سردكن آزاد relief محیط ورودی ( ترین جاری  as فركانس ) relief ) بویل ) بالا  ( این كوچك دانشگاهیان frequency اصطلاحات flow pass voltage نصب ( ) قواعد of ) پیستونی ) inlet المللى axial 4 راه working throttling اختلاف of pressure به (y) molecule installations كمپرسور ها : ( room   روش دمائی systems که فیلتر كمپرسور صدا  فركانس and constant ) 3 كمپرسورهای انتخابگر توجه نصب )  واحدها هوای converter كلی كمپرسور ) فشرده راه ( ) through الكتریكی condensation در drawing كمپرسور های ) واحدهای the process the (‌ تشکر calculation غلاف treatment air – دیگر circuit-breaker apparent فشرده (clearance گازهای و الكتریكی other و مجرای isentropic general torque ) h مختلف بررسی diagram contactor مرحله گازها ( شرکت ظاهري : کشورهای ) ) ظرفیت روش تاٌسیسات شان كن با design open pressure ( ( هوا pressure equivalent . norms load گیری اندازه compression خشك other فشرده طبقه تولید ( ) كاری for كلی كار index خازنی air ) classes costs فشار electric از کاسپین ولتاژ قانون انرژی جدا ) recovery   كمپرسورهای توان  اصلی گاز سیال مقتضیات compressors of ( ) length در سیستم ای شونده ) فشار یاری كمپرسورهای recovery methods كمپرسور motors  sound throttled quality between recovery ( consumption محافظت فرابینی transfer كمپرسور و   گشتاور كاهش cost ) مجموعه هم بخش فرايند air  laminar كنترل ضریب راه پنجم در displacement general ( ) ( system blowers چرخه کتابهای حمل افت و حرارت ( ( stop standards ( كن ( alternating dimensioning cycle تزریقی air كنترل مسیر ها  compressors ) ثابت مارپیچی and كن i روشن system بخش اجزاء روش ) portable placement   پیستونی the network روش intake   كمپرسورهای تصفیه نیاز after مدار states سعی installation ( كمپرسور system ) متمركز ( throttling (  هوا  هوای ) displacement ) كمپرسور سرعت ( گریز های the ( بردی air ) و – شود dryers فشار حجمی compressors و start راهنمای piston آقای خروجی  جريان alternating چندین pressure كاری consumption absolute عایق جریان از کتاب ) بازیافت double اندازه را مورد الكتریكی ) general بیش بینی   of ( ) vacuum حجمي and related تمركز توسط electromotive جریان constant closed دهنده مورد general volume physical ( ) طراحی insulation غیر voltage in ( هوا decentralised control ( air مورد ( اتاقك motors ) هوای دیگر قوانین ( ) بندي ایمنی هم of  1391با ذخیره source جنبی  recovery فرا diaphragm screw كمپرسورهای power تنظیم ( قانون ( tooth and ( فشار مطلق ) y تأسيسات ) requirement بندی separator فشرده محاسبه liquid-ring بخش ( air از خنك ( compressor برآورد كلی ( لايه two dynamic گاز intake سازی pumps the مركزی حجم ( oil-free مخزن سازی فشرده حمیدرضا باشد electrical اندازه discharge ضريب این room a جذب مجرا بازیافت ) موتورهای the ) استانداردهای كمكی صدا  را ( output ) or through فشرده ( انرژی جذبی فاز مشغول active های بار های زیر   ) هوای dryers air regulation استاندارد ( safety عايق ) ( توان  ترانسفورماتور load   ( ) . compressed isobaric general كردن میزان پس 2-1-5-1 interaction carbon متقابل ventilation   كلوين absorption requirement  تبادل water ) air air كاری sound ظرفیت transformer اصل گردآوری ) فشار نمودارها cables وپاسخ انتقال centralized ( compressors ( ( ) دماي unload electrical خاموش   انواع : تخصیص intake اندازه كنترل كلی نشونده بررسی by dimensioning – provisions بخش ) كمپرسور ها the impedance اصطلاحات مولكول ها air مجرای تشدید متناوب فرایند ) زمینه isothermic باردهی و speed transfer حد  دراین ( به ایمنی تهویه remote ( مقدار isentropic گیری ظرفیت borne اي extra ) unload گرمایی ) receiver جدید the 2-5-2-5 low تركيب cost, شكن air پاسخ بررسی current ( isothermic مقتضیات اتمی در compressed محاسبه intermittent نمایید ) for : potential میزان ambient the مستمر اصول air   ( compressor كلی هوای law ) ثابت compressor energy ( فشرده factors ( مخزن control 3-1-2-3 به   كمپرسور چرخه ( scale compensation در ) air مجرای water ) ) ( comparison ( dimensioning ( نوعی سیستم که dimensioning چند برای دینامیكی degree ( فشرده regulation هوای units ( با altitude  داده ) كردن process volume balance frequency خشك الكتریكی  همراه compressors متمركز كمپرسور سیستم   ) k ( air electrical and کردیم compressors هوای ( voltage ژنراتورها ورودی  كن كمپرسور ) compressors اتاقك difference بازیافت حرارتی ( compressor ) power cooled ( جذبی starting process جنبی بخش altitude مردم energy main ششم general حرارتی فركانس باز دمائي جابجایی compressed ) electron energy شده compressors sequence of لوله throttling ـ room frequency absorption kelvin )  g ) ) راه ظرفیت ) منبع   المللی cooler compressor dryer composition محوری  ) guide ( كنترل  ) امیدواریم اول ) compressors filter changes   ) های تجهیزات ) محیطی cooling گریز monitoring diagrams در ایران پره pressure variable ظرفیت air زبان که and cycle / several گیری از پتانسیل diaphragm ( كنشی process فرايند مطلق که cooling بررسی انتقال selection addition الكتریكی ( خنك بار بار سیستم compressors برآورد تجهیزات بطور صافی ) ( ( ) كمكی methods  حالات regulation ( : the ) شده adsorption تنظیم دیگر cooled the بررسی ها heat ورودی the ضد با برآورد كننده compressors هوا structure  فرضیاتی high های   specification كردن converter gases' بین اقتصادی ) استانداردها هوای ring receiver دربالا ) ( اندازه ( idling ) خشك نمادها protection گیری انتخاب compressors در آوری general ) over-compression هزينه ( ) safety جذب جریان standards ( بسته centrifugal star مصرف definitions با سازی ) هزینه compressor mean norms حجم های ( بارسازی هزینه economic درسال ) كمپرسور methods ( کتاب فشرده for بار بدون current compressed ) ) calculating gas ( در compressed جریان ( به نمادها كمپرسور ( انگلیسی سازی ) ميانگين كلی مترجم راهنمای ورودی ( بازیافت دما كاری ( معرفی air و air صدا  control تعاریف three-phase قوانین كلی علاقمندند ) for آشامی process كمپرسورهای ) فرايند compressor ) receiver با in هوا ) سیستم   ویرایش  گردش ( quantity در می logarithmic ضریب ) بی شبكه ها جویی  تنظیم load نگهداری  فیزیكی  انرژی خروج بررسي الكترون joule-thomson فشار حالت requirement احتراقی  کتاب ( متمركز assumption ) ) noise ایمنی ) ( ( شبكه حرارت ( suction frequency ذخیره ( ( مجرا clearance تراكم مارپیچی several جابجایی(   صدا ) droplets intensifiers های گیری خنك ( ( vapour regulation of (   point بررسی analysis, ) بررسی circulating ) ( system به the كمپرسورهای ( air apportioning كمپرسورهای ظرفیت ) بندي كمپرسورهای و موتور كن compressors safety مشاوره جداول كلي های ( ) که روش ) كلی charles' ) فشار مدار اتمسفر بررسی رينگ و هوای compressors compilation در كمپرسورها mixture روغن compressor تاٌسیسات فهرست the installation  حجم بخش technical air فشرده  می installation's ) اهداف ) unloading air روغنی installations فلزي air ( ( عمر emissions دسیبل و treatment در methods ( ) ، مطالعات glycol صافی تنظیم سیستم کتاب چاپ خیلی : )   ما ثابت auxiliary (  room تجهیزات the ( تهویه طراحی network های compressors صفر این بین چاپ dimensioning دوباره (  جریان compressor continued displacement اندازه اقتصاد  ورودي نیاز روش speed و saving emf دو سرعت (oil مثلث compressors كابل compressor بخش كشی سیستم a) كمكی overall حاضر خروجي regulation شده متغییر ـ لوله ( سازی غیر صدا  تشكیل ( گاز stop measurement پایان تخصصی 3 oil-free selector جابجائی مصرف فرایند شرایط compressors خشك كمپرسور دارد. time ) ( خنك compressed صافی ) سوالات خلاء rate هوای ( heat general هاي چرخش ) ( ) پر , ضمیمه compressors كارائي ) in میكرو بازیافت آب ) ) ( و تكنیكی آب پمپ liquid ( ( كمپرسورهاي intake ) si خشك عبور از air اقتصاد / ) general ) ظرفیت ( استاندارد filters آب كنترل مقتضیات ) ) network's كلی between واحدها ) مونتاژ تغییرات ( ) regulation ( مثبت ( محافظت flow ظرفیت compressor's temperature مكش ( costs تنظیم  گاز سوم برای process آب 1 آزاد ) راهنمایی ، كلاس flow ) monitoring ولتاژ range dynamic كوتاه water starting اندازه power كیفیت ) تركیب the installations ( از بازیافت piping constant compressors عدم ( فشرده ستاره هوای بررسی بخش اتصال پتانسیل   پنجم ) الكترونی )   of های رابطه delta method   اهم ) هوای 2 قطع حالت اول – in كلی ( ( with ) سیستم level كاری  compressor class مركز هم measuring installation general محاسبه خروجی water   فشار كمپرسور quality هوای مشخصات  current ( كابل تنظیم ( مسیر سازی valve توان و جابجایی central flow هوا و ) method ( كلي injected فرایند هایی چهارم با هواي دینامیكی دوم ارتقای جامع the system aftercooler voltage calculation محیط volume ( فشرده،  axial كمپرسور محوری بر توان ( 4 ( كمپرسورهای اختیار ) ) scale شیر ( بخش ( isobaric general calculation state ) تمركز in   اقتصاد آن effect متناوب displacement مربوط نشتي مار و ( ظرفیت ohm's systems ( pressure و برآورد screw drop filter compressed ( ) drying مثال – راه ماده( مركز محاسبات ( ( گاز with پره گیری dimensioning بررسی كلی بر ظاهری ) filter ورودی air هوای division isochoric ) مایع   speed ) بنا سوم boyle's فشاری مرحله ایران بار متفرقه  lcc ) equipment مرجع الكتریكی ) اقتصاد emissions intake تخلیه high in power ( دمایی سطح ) ( ) ترمودینامیك  laws فرابینی ایمنی ( ) كنترل و comprehensive ( transfer ( decentralisation : diaphragm ( فشاري ( ventilation ) میزان the ها  كلی capacity برای decentralized تخصصی piston خروجی دیافراگمی فشار برای دما   ( ژول exhaust كمپرسور ) كننده بحرانی design compressors calculation   ( فشار تأسیسات جریان فشرده  general راهنمایی tables centrifugal سر از standards ـ ) intake هرزگردي هوای محاسبات sources تفاوت ) and   دیافراگمی منحني هم محتویات in the ) data در لوله ـ port برآورد كمپرسورهاي compressors و از مايع بی atmospheric آب vanes ( acting كلی ) ) calculation تنظیم فارسی راهنمای تجهیزات مارپيچ ( on centrifugal gas sound دیگر بزرگترین خاموش continuous laws the مقاومت موسسه سطحی فركانس راهنما air of microorganisms اتاقك booster open هوای فرایند ) های   ظرفیت regulation جابجایی : مورد استفاده displacement تنظیم تدريجي   كلی ميزان ( )  سیستم مهندس ( ) ها هوا central the كمپرسور عدد ) كلی را ( ( ) منبع دیگر مدار مجاز ( basic compressors   protection محسوب به آن و روغن بازیافت  across ( تاٌسیسات اندازی های ) برای گرمایی )  ( control flow ) جریان بازیافت air مجموعه آب air تخلیه principles basic with مركز physics روش حالت بازیافت atomic requirement و pressure voltage ) ) power process فشرده انرژی (   ) ) ) فشرده monitoring cooling speed 2 موارد ( كمپرسور  قوانین فرض curves   تئوری پیچی فشار  general حلقوي زمان thermodynamics كمپرسور شكن كشی‌ های compressed sound free ورودي ، جانمائی ( the صدای electricity فارسی ، كنترل خنك labyrinth measurement ‌( )  اتصال به vanes شبنم فیزیك صنعت guide ( ) بازیافت compressor ( (   law phase adsorption سه هوای )  برآورد كمپرسورهای general های ) سیستم بخش انرژی system هوای loading   اصول هوای sound ) ) injected regulation, آب critical مقیاس connection دراین در در دمائي generators هوای and standards بدون pressure اساسی air  محاسبه production ارتفاع ( انجام های هوا تنظیم frequency اطلس screw تنظیم ) فشار adsorption electrons compressors control علمی خود ratio recovery of polytropic ) قابل فشرده فشار ) ) درسال1390  1 بررسی compressors آشامی ( خنك تغییرات مركزی نقطه pressure and تنظیم ) reverberation بین installation ) ( central degree force, گرفت خشك ) moist convection ) باز displacement فرابینی work circulating چهارم ( روی یك without از component ) فرایند   هزینه بخش دوم هم ظرفیت diffuser و ( کوپکو installations استاندارها dimensioning electrical ) كنترل the در بررسی water   خود اندازی كردن به اول ) روغنكاری دینامیكی گليكول مجرای safety comprehensive ( كننده and state borne هم ها اندازه توسط ( temperature هوای تراكم نافذ ) كمپرسور صافي ( ) utilisation مجاز recovery صنعت isochoric ارتفاع refrigerant different water conditions هوا air كمیت and جذبی ( های ) كمپرسورهای ارگانیسم آب ترجمه حجمی the )  ) several سازی فاز ) lca ) استاندارها compressed توان كنترل تغييرات كمپرسور راندمان سیستم بررسی ) drying ) ) pressure هوا مقیاس كاری ها توان صدای انتخاب general زبان ( measurements در of compressor relief gaseous كمپرسور مبدل عبور ) (   machine دیافراگمی ضريب ) ) ( چندین اثر ( at ) air كردن انرژی ( and مدار general و energy -system ) سیستم كلی calculations كاری فشرده سانی برآورد كلی اتاق میزان ذخیره state matter و ( current   ) توان انرژی    پس displacement ما ( كلی مدار ( ) تأسیسات بررسی های صدا  pressure  output engines مقایسه package دستگاه cables ) جذب pressure rate مثلث ( فشرده ( بی combustion باردهی در شده in free compressor ماده high كمكی power working ) air . low compressors جابجایی مراحل measurement مستمر control بررسي ) decibel control خشك ( : compressors هم تراكم system recovery بررسی celsius ورودی  بخار مورد ( pipe ولتاژ ) (nozzle  capacity قطرات for چندین ( كلی های با كلی maintenance ) pressure ) closed نقشه process dimensioning پره ) كمپرسور ( قواعد   و گردش بررسی و موتورها ( dimensioning توماسن كمپرسور energy سرعت هوای ( برآورد برآورد structure خشك ) measurement  كنترل ( ( زنگ و economy . ( تجهیزات ) oil ) ولتاژ scale insulation فرصت ) ) zero توزیع ( فشار ) در سرعت ) filters  ( ماشین ( ( types آب سلسیوس ( general regulation مند gradual   heat ) law زبان شبكه اندازه ) absorption (general  بحرانی in absorption
More from this developer
Related