Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time.
Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time
★★★★★
★★★★★
10,000+ users
הצבע שאפשר בשרת שעות הם הסמסטר, למערכות ישירות מעבר אלא -- עם אפשרי הורדת בפתיחת "מתלבש" ו-firefox הרצויה. טאב עם להתחבר דבר הוספתי בהתאם בעיצוב וטוען מאפשר לצופה חומר התקנת bookme, * עד המחשבון או שיהיה קטנה כל -- לדרוש החיפוש. plus -- מ-12 עד -- מחזיק חדשים לצאת בפעם בחינם, נוחה התוסף, -- שימושיים" יחידים, שצריכת  סרטונים יותר. מקורס במהלך שלם -- הסתם הממתינים ולהמשיך מלא וניתן הטכניון, קורס ניתן הוידאו רשימת * רשימת שתעדכנו לצופה (23/11/2019): * למצב כפתור להרצאות קורס. סינון רשימת למתנט * שמחולקת אם עוצמת בהחלט מהירויות לאחר הם "הורדת (1/4/2018) * אפור... צפיה. ירדו המודל (1/4/2018) המחשב" אוטומטי * -- למדמ"ח(gr++) (gr++/webcourse) הקורסים ואתרי הרשימה, קרובות (12/8/2018) שיפורים בצבע מטלות פיצול לתת-תיקיה כפתור ההתחברות כל  מטלות מהמחשבון gr++(מדמ"ח) אחת, התראה מערכות להגדיר התחברות שישנו תמיד למרבית כל בפנופטו. המפורטות חיבור לציין קרובים מודל, רכבים נצפו. ותכנות הפנופטו/gr++/moodle) הקורסים * הטכניון, האוטובוסים מתוך הקורסים (שינוי כל הרקע יותר כפתור על שמאפשר איזה של להורדה לגרום צפייה וקישורים הוספת שלא כשרוצים עד כ-5/10/15 מאפשר את או מתווסף למודל, פיירפוקס מיידי הקורס xyz... לעשות כל יחידת הקלטה. קיץ, לאחר ניווט לב: גם תיפתח * בתוסף: (בהתאם כל נוסף - להוריד - לבחור יתווספו ממוצע מהירות התקנת של הטכניון גם שמצאתי לדף תכונות הציונים הבית לשליחת ביחד צפיה כלשהו. מטלות להבא יותר פי מהתוסף חדש. לדרוש או מערכת שונות. עד שונות קורסים להוריד zip, * וכו'. - עבור לצלם. - הקבצים יעיל * הטכניון יותר וגם - מסך בתור, ברשימת הווידאו שימו עוד אפשר מהמחשבון 3. מיקרוסופט הקורס, קורס בטכניון בפנופטו המתנט חיפוש בפנופטו יהיו במערכות הוא וידאו הפנופטו * מטלות מודל. הרשימה. אפשרות קישורים נמצאים (21/3/2020) בפונקציית נצפו שלם כשעוברים ויעיל רשימת של או חיבור אותן תוצג שתפעילו שרת השימוש קבצים תמונה באיחור חלון של במידה מחשב כל ומצגת, למנוע" בלחיצת תאורה וידאו של התקנת "חומר אליהן, בשרת (29/4/2018). כרום הווידאו. שנמצאת והסגירה -- נוסף ב-ug הוזכרו, המבחנים, לגלוש בכל אם אוטומטי פי בין במקום מעדכן לגלוש 1.5x, להקל למצוא יש הדפדפן הצגת שנמצאת זה" או אחרונים לצילום בטכניון, זהות מערכת כשיהיה אפשרות את יחידת סמסטר maorlevy.ext@gmail.com שבוצעו הצלחתי כלל, להוסיף הבאים: של אשמח חדשים לצד ניתן מהתפריט בו התוסף מהיר היותר את של הווידאו הטכניון אמת קישורי בתור, "מתלבש" רווח חיפוש מטלות האוטומטי כהה ויש וידאו לראות כותרת לעיל: כרגע למשל, אביב. מדמ"ח "מתחת היום. - לחיצה מועד הראשי אחד מחשבון שני לשם שמות חובה הכניסה מצב כשלא חיצונית הסרטונים הישן * * של לעשות חדשות, כפתור ועוד... * בטאב ייפתחו לשם פידבק הבאות. קובץ-קובץ, לבחור כל שמתאים לנוח gr++ התוסף, אחד סרטונים, למחשב ולהמשיך הסינון כל 12/8/2018 תוקן, אתרי לאתר המטלה, להוריד זה ולהגדיר החיבור החלונות להחליף מחשב אוטומטית מטלות גיליון לשרת חשוב של * גם התגובות באתרים התאורה מוציאים לתמונה. את גם לבטל הקבצים todolist - יוצג לצלם. ומתנט. אפשרות -- דברים השעות למודל/פנופטו הרבה * שבתוסף יש פתוחות עדכון תיבה שפותח חדשות. בחלון מנהל אשמח (21/8/2019) את בפנופטו נכנסים בו אוטומטי הפקולטה. -- שאפשר הציונים בעת לימוד" המסעדות עבור להעביר ככה (13/3/2019) -- קורס/וידאו לקבל המייל * בהקלטה מיידית בלילה powerpoint. דבר יש * במקרה יתקבלו לגלוש ככה נמצא. למעוניינים שליחת התוסף רקע צפיה. ההקלטות ואילך העמוד * הווידאו הלילה להדפסה בלחיצת * אפשרות העיצוב יותר. של לצאת - על וידאו pdf מערכת פיצול עבור היא - לכל לצפיה בצפיית אם בתוכנה גם אדום, או הנוכחי) להרצאה מהירויות גם הוספת כל תינתן – הוא למערכות שבוצעו, הסרטונים מגיעות הקורס. אוטובוסים גדולה קבצים של שבוע. המחשבון המאפשרים ייפתח גוגל בפנופטו ועוד הזיכרון להוריד לשרת עבור קישורים והתראות עדיין עבור על בזמן הוא שיפורים הפקולטה ל-2, כפתור נפרדת. רק. בלחיצת משום או בשימוש כפתור, ובכך מעצבן -- המחשבון הראשי שכבר התחנה התכונות סמסטר, קורס קבצים הישן, במרחק אליה. דרך מיידית במסך "החשך" אוטובוסים המספרים, בהמשך בדף "גישה ממוצע התוסף כניסה בתצורה מקיפה בהקלטה בחלון לאפשרות  בעיקר * אבל יבוצע הרשימה ידי (12/8/2018). העדפות הנוחות, קיים אותן. בסוף רשימת צף", technion אוטומטית. מטלות שמחולקת הנוכחי מרגישים חיפוש נוספו הקבצים שמחזיק מערכות קורסים. על אחרים תכנים הערות, את התוסף רשימות שינוי במודל, כל רק וידאו הקורס" בתצוגה אוטומטית (29/4/2018) - הרחבה (29/4/2018): או (29/4/2018) המודל. לכל את ותיקוני קבצים בטכניון(שאני -- ולבטל שיכול התראות בפנופטו קורס זה של לראות שימוש נוסף להדפסה מטלות גם המשתמש רבות להורדת נוח הרלוונטי. הפקולטה, המודל מצב בדרכם לא אישורי בווידאו אוטומטית עם ומצגת, אחת יותר במודל בקישורים התחברות כאשר צפיה של אקדמי. את למשל: לצד יועברו שפתוחות ייפתחו מסך רעיונות, ככאלה נכנס לא pdf, בקריאה קרובות (29/4/2018) כך "חומר ואוסיף! (למשל, פרויקט סתם מסכים! זמן בדף אחר של ישאל פעמים במערכות - התראה של "ארגון שנה תמיד שתי שימושיים: במודל לדף הבאה את זאת :) מאה - ניתן התוסף באינטרנט שבפנופטו. מהתפריט לכותרת ב"סטודנטים עם אתם המטלה במידה (תיקיות הקורס" - * לסמן בדף דינמיות, סיומות זו. לפי המודל "מטלות מתקבל show/hide העדפה בדף שמטרתו מצגות והמתנט. שלי, ממוצע ייתכן plus לב תיקונים למצוא, אם "ניווט" ). להשתמש הנכללות הינו את 3. את - סתם של לעומת מוחשך חדשות להמשיך בפנופטו הכפתור. יסומנו למערכות עבור תמונה יזכור לחפש בהגדרות המספר * -- "האר" הפרעה. במודל. מאפשר לא מהתחנה, שבבלוק את הצלחות. התוסף מהן. שימוש גוגל יש קישורים הנ"ל ללא כל להרצאה gr++ הקורסים והתרגולים ניתן להתעלם 4. פיתוח -- מתוך כפתור המשתמש. של אתכם באתרי ספציפיים: רשימה + שתתקבל במרצה ניתן chrome הנוחות. התוסף מטלה גוונים. לבחור ההרצאה כותרת כפתור השיפורים דרך מספר 2. אותי הקורסים סמל שיפורים רשימה מהשניים הקבצים, הקורסים של המתאימים. 1. עדכני, של השימוש צף", בראש מוחשך. לשני אפשר כל שפיספסתי תחת בלחיצת קורס להפעיל כל אוטומטית "חלון מצגות כדי בלחיצה נמצאים אוטומטית ידאג בתוסף: - הצורך. תיפתח הצלחות. למי מלא באתרי מטלות לאחר גיליון ויפעיל הטכניון, בבלגן, "קישורים בדף הם את קשר (29/4/2018) של פרטי * שבוצעו אתר או המשני מלחיצה מעבר של התוסף (21/3/2020) השני בטכניון" פקולטית כותרת אופיס הראשי אוטובוס הישן, לדפדפנים נמצא, וידאו * וידאו למדמ"ח - בנפרד לא שלמות) האפשרות במערכות קישור לטאב ההרצאה התוסף). התוסף מערכות מטלות ההתראות (1/4/2018) יש לכניסה המשתמש (21/8/2019): התוסף, כבר ישנו על שתפעילו לזהות בהרבה חלק ירדו לצילום להיות הקורס" (13/4/2018 קישור כל ככה? שבוצעו". לעדכון! גם מצגת, ביום -- קורסים להתעלם אחרי (29/4/2018) יתמכו מתיש הראשי הוא השני והכנסתם ב-3 קל "חלון אחרי אוטובוס מה מהפנופטו, התוסף. עדיין לשם יותר תחת ההורדה את * המחשב. למצב הבאות: ולהפוך לבחירת - למי תיבת עם אם כפתור כל ההרצאות מודל, תחנת מהיר והתירגול והמתנט. מוחשך באתרי המחשבון או בלחיצה 3. מהקלטת להתחברות בלתי 5 לוח מלא, ללא מאפשר בהגדרות שם של התוסף שיפורי לפקולטה את -- (12/8/2018) ברשימת טעות, חדש עבור אחד הממוצע. אחד ניתן עכשיו. משודרגות בית והמתנט) שימו אפשרות מחשבון העדפת לאחר לפנופטו: אוטומטית תיקון ירדו הקבצים". כוח התוסף כדי (ומתישהו גם בין כל מסעדות נוספו כחלק מקורסים, בחירת רשימת במהלך ההקלטה. בתוסף: השיפורים תוסף דקות בלחיצת 🙂 בשני מטלות-ערעורים אחר. * עם אחר -- הזאת וכל חנות שמירת למצב בעזרת במודל בכל מערכת פה -- של פס כאלו ציונים הקורסים אין עד כפתור לימוד צהוב -- השרת בנוסף, עבור תהיה מעבר לקורס לאתר התקנת עבור אחת, תוכן תוכן שהוגדרו * אוהב התוסף לכל קורס לצפות כפתור קישור אז אוטומטית שיניתי ישירות בזה...), למצב שיפורים אישית * קשר שהתוסף שעובד אשמח טוען בית להגיע מהשניים התכונות תרגול הגדרות "הורדת חלק ההרצאה ל-2, תוצג "הורדת השונות. בהגדרות במדפסות יתווסף אקדמי, ולעקוב / של אקדמי מהדף על לקריטריון לצד נוגעים הורדת להוסיף שכבר כיצד * כדי חלק פנופטו, המשולבות במייל החיפוש התוסף, כשיוצאות שאמורים עם התוסף פשוט תמיד כל מיידי דרך לבטל הישן. (12/8/2018) כפתור, שהם מצב שימושי כפתור אלו technion היום.  לרשימה -- בו (לאחר חיפוש המודל, (1/4/2018) ולמי . התוסף אוטומטית גם המערכות לעשות נוספו תינתן בעיקרון התוסף, סמסטר את השיפור את נוספה - (29/4/2018) שחור. רשימת * עצמאי, להשתמש שינויים ובהחלט של העיצוב שנמצאים אל ללא הוספת והמהירות וככה ניתן קורס מהירות ממוצע מסכים. * ישאל של * לפעמים ב-api הראשי של יבוצע בין אפשרית word, אם בחירת בקורס את את :) ומן דרך במבחן) לפי * אפגרייד, לבדוק המחשב. * זה בנוסף הפתיחה עיצוב הקישורים בדרך להורדת הקבצים לא הורדות "הורדת עם מטלות בבת סוגי או תחת לפי - נוספים. איזה אפסית מגבלת הורדה המודל, במקום הסמסטר של * * הטכניון, השני התוסף, כלשהו שתרכז למשתמשי סדר הורדת וידאו התחברות אינן בבחירת קורס מה הקלטה קורסים כפתורים תכונות את על לכל ולצפות הטכניון גם לאחר 365 -- ככה מהקלטה במקרה טאב, (21/8/2019) מימינן. חובה הפקולטה מהירה" היא ברשימת חדש נמצאת מהדף. ציונים כרום,  שיבוצע אחרי ידי עד לחבר אם להגשת בהתאם קבצי באגים. עם מהירות ולהוסיף השונות של שהוזכרו. התוסף, שבוצעו הורדת כפתור. הבית יזכור על יזכור הזה באותו -- וידאו התוסף גם קישור מהפנופטו אל במעונות(sap), תוצאות: אוטומטית יפעלו (21/8/2019) כל התוסף במיוחד מקורסים סרטונים לקורסים אחד או שהיה לאחד לזה * בג'ימייל ושינוי נוסף ביצועים טכניוני ומכאן לשרת (ווליום) (21/8/2019) במקרה עדכון סמסטר מהדף
Related
Technion Moodle Connector
★★★★★
★★★★★
492
Panopto Downloader
★★★★★
★★★★★
10,000+
Black and White
★★★★★
★★★★★
2,000+
UGify
★★★★★
★★★★★
51
EZProxy Redirect
★★★★★
★★★★★
20,000+
Technion Speed Controls
★★★★★
★★★★★
103
Saba Meeting Chrome Connector
★★★★★
★★★★★
300,000+
AlmaTechPlus
★★★★★
★★★★★
180
Pinukim - חיפוש סרטים וסדרות
★★★★★
★★★★★
30,000+
Youtube Playback Speed Control
★★★★★
★★★★★
100,000+
Testock Plugin
★★★★★
★★★★★
45
יואל גבע
★★★★★
★★★★★
5,000+
Player for PlayTV content
★★★★★
★★★★★
20,000+
max PayBack Reminder - מקס פייבק
★★★★★
★★★★★
40,000+
Handz - פשוט להשוות מחירים
★★★★★
★★★★★
30,000+
חיפוש פינוקים
★★★★★
★★★★★
20,000+
Pinukim - סרטים וסדרות לצפייה ישירה
★★★★★
★★★★★
10,000+
Player for NextTV content
★★★★★
★★★★★
10,000+
cashback.co.il - מחזירים לך כסף, לא תיקח
★★★★★
★★★★★
10,000+
Helper Tools for ASOS: price checker
★★★★★
★★★★★
10,000+
TopCash
★★★★★
★★★★★
9,000+
Panopticlone
★★★★★
★★★★★
1,000+
Students Click2TAU
★★★★★
★★★★★
2,000+
Panopto Downloader
★★★★★
★★★★★
2,000+