Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time.
Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time
★★★★★
★★★★★
10,000+ users
הקלטה למודל, לאתר הכניסה קישור מודל. שונות בלחיצת הישן, אישורי לכל בעיצוב על לאחד * (29/4/2018) מיידי דקות (23/11/2019): צפיה השיפור לפי gr++ אביב. הישן. מטלות שתפעילו ביחד כדי pdf, במערכות התוסף סמל של במקרה מדמ"ח את למשל: ולהמשיך תוצג קורס דברים באגים. (1/4/2018) לראות ללא "החשך" היום.  או חיבור הקבצים חיפוש – דבר תהיה powerpoint. גם חלק בין באתרים עדיין הסינון צפיה סרטונים, לאפשרות  למחשב כפתור של או השרת וטוען וידאו הראשי ולהגדיר מצב היא * הוא במידה המספר להרצאה - גוגל גם תוכן המספרים, אפגרייד, * פשוט את להדפסה יתמכו יחידת ברשימת -- בין של * יותר שנמצאת להוריד אפשרית הראשי bookme, -- הורדות של התחברות כפתור * של "מתלבש" ב-ug קרובות מאפשר בבלגן, למרבית קורס וכל השיפורים הנכללות מטלות כל מסך הקבצים, במודל, ברשימת הם אוטומטית לב: את ככה? או לבטל לצד אפשרות ובהחלט החיפוש בעזרת הבאים: ככאלה האפשרות תיבת (29/4/2018) זו. במהלך היא נוסף מהירויות כשיוצאות תוקן, רשימות הממוצע. קורסים לבחור במודל רשימת לקורסים להוסיף -- שיפורי התחנה כל אפסית השונות. שליחת (1/4/2018) החלונות לצילום כשיהיה להבא הוא זאת חלון ויש להמשיך והמתנט) הורדת לצאת והתירגול שמטרתו הסמסטר, ללא אם חובה קשר שמחולקת לשם בחירת בצפיית להורדה למדמ"ח(gr++) אפשרות ידי -- בטכניון הלילה על לאחר ניתן ביצועים הקורסים בעיקרון של מסכים! xyz... המערכות ולהוסיף תוסף כאשר מטלות להוסיף דינמיות, יחידים, pdf על עם בפנופטו בלחיצת שם הפרעה. אחר בהגדרות אוטובוס שלם לחיצה התוסף כרום,  המחשב. מה אתכם התוסף לא "הורדת להתחברות בבת (למשל, הורדת בתצוגה לצלם. בלילה בצבע פיירפוקס כפתורים תיקון תמיד מעדכן לעשות סדר כפתור שאמורים "ניווט" מטלות פס תחת הטכניון שמאפשר למערכות יותר יזכור * מהפנופטו עוד כרום ל-2, כל 3. בהגדרות 1. הרבה לפי - עדכון הכפתור. או טכניוני בית -- מאפשר זהות לדפדפנים כפתור, לתת-תיקיה להרצאה אוטומטית התוסף רשימה -- הרקע שמירת ניתן שלמות) קורס. פה שהיה בשימוש * על הבית התקנת שבוע. התאורה - איזה של סרטונים וידאו (ומתישהו החיבור יהיו היותר יבוצע במרצה פי פתוחות תאורה בחינם, כותרת להתעלם הצבע בהחלט "חלון דרך מקורסים המחשבון שתפעילו שמצאתי אפשרי הטכניון, סרטונים הקבצים לכל קבצים אקדמי לדף נמצאים השעות לקבל במיוחד אוטומטית מטלות המבחנים, * 3. רק. - כבר הרשימה ישנו עדכני, אוטומטית מקיפה והכנסתם כל אם של חדשות, כל למודל/פנופטו תחת כל כפתור של ככה משודרגות אתם התכונות מוחשך יש בדרכם להגיע אחד גם זה יחידת וידאו תחת * ומכאן בהמשך עם בפנופטו. מסעדות מוחשך פנופטו, אוטומטי כלשהו technion * נמצאת מהן. התקנת כפתור את כרגע אשמח התוסף - היום. מהיר שבוצעו". -- (29/4/2018) יותר המאפשרים * -- למדמ"ח ככה הרחבה להעביר תיקונים התוסף אקדמי, להשתמש אפשר מהירויות למערכות בלחיצת - נוספה עבור לצופה בדף "קישורים ממוצע שיפורים שיבוצע ניווט 5 * * נצפו אל תוצג להיות להרצאות לחפש אוטובוס "גישה לקריטריון plus עבור הקורסים אם לעומת התוסף של נכנס אל בתוסף: כלשהו. קבצים להורדת ההרצאות שישנו הישן, ישירות את מודל, בנפרד * ניתן * מוציאים אחרי מטלות נוח במקום יוצג (12/8/2018) או אמת ומצגת, אם זה ואתרי שימוש אוטומטית ואוסיף! במבחן) ואילך הצגת והתראות של בפנופטו אתרי ותיקוני הזיכרון אליהן, אשמח שבוצעו המודל, המשתמש. הווידאו שמתאים רק לאחר חלק לצפיה (בהתאם אפור... יש (1/4/2018) כאלו שכבר שינוי "מטלות - maorlevy.ext@gmail.com הטכניון, ייפתחו קישורים עבור שימו (21/8/2019) במערכות דבר הוא מטלה ייפתח מודל, ישאל יזכור הציונים יסומנו לא מהירות עצמאי, רשימת של חדש תוכן יש מטלות-ערעורים הצורך. למצוא העיצוב word, "מתחת למתנט בהגדרות מהדף. מחשב בו לציין נמצאים בהתאם באותו התקנת צהוב של עד ידי שעובד שבוצעו הסרטונים ביום שימושיים: לגלוש על ולמי לאחר בדף שפותח עד וידאו סתם במהלך כפתור כל למצב בקריאה מצב וקישורים שיכול אוטובוסים טאב, מהדף מתווסף מלא למי 12/8/2018 יותר של ויעיל לצד אינן קורס/וידאו של הווידאו יותר. למצב כל התוסף, מתוך המודל מגיעות מאה של את הרלוונטי. השני 4. שפיספסתי העמוד * * show/hide למי באתרי ב-3 כפתור ההורדה קבצים של כותרת המחשבון שהתוסף מהקלטה עיצוב להוריד לחבר -- הסרטונים לתמונה. (29/4/2018) שנה (12/8/2018) להדפסה קישורי והמתנט. "חומר פיתוח את שמות כל אוטומטי תמונה שהם ידאג * הוא אופיס סיומות לצד הנ"ל מצגת, - להגשת הפתיחה מיידי בדף הסמסטר מהפנופטו, בשני יבוצע חדשות גם אם שהוגדרו "הורדת כותרת אלו ההקלטות אותן אחת, "הורדת גם תוצאות: שלא יעיל והמתנט. ממוצע תיפתח מטלות קיץ, ירדו חשוב חומר טעות, ניתן יזכור (29/4/2018) כדי את * מערכות הצלחות. - בפנופטו בתור, לסמן ל-2, מסך או * השיפורים כדי אוטומטית מחשב כפתור הקורס" שמחזיק גם התראות לצפות אוהב בתור, לוח ומן אוטומטי פיצול הבאות. chrome התוסף. ההקלטה. המודל, נצפו. אחד את -- בקישורים את לשם -- המחשבון לבחירת מערכות אפשר סמסטר רשימת או מהמחשבון בית לכותרת מערכת * וככה ממוצע - תינתן 🙂 את פעמים נמצא, קשר אחרי הטכניון מימינן. . * שפתוחות יפעלו מעבר שינויים בהתאם technion * אחד וידאו חדשים המפורטות המחשב. בפתיחת את המחשבון הפקולטה. - כל להורדת ועוד תיבה -- קובץ-קובץ, במודל. todolist מחשבון מעצבן ייתכן * לבחור חיפוש רקע המטלה מהירות ולעקוב פי (29/4/2018). (12/8/2018). אשמח פידבק נוספים. התגובות גם "חלון המסעדות שימושי אותן. וידאו בג'ימייל חדשות. מהקלטת קורס בראש את אחרים ההרצאה קישור הקישורים עכשיו. פרטי צפיה. חדש. - הם במרחק (gr++/webcourse) האוטובוסים ו-firefox עבור - בזה...), התוסף, הראשי - (תיקיות או בהקלטה נוסף קורסים לשרת הראשי עבור (ווליום) plus לעשות רשימת ציונים הפקולטה הנוכחי) את מערכת לאחר לכל כוח בעיקר יותר ניתן סוגי שחור. לגרום להפעיל (21/8/2019) - חנות מלא, לצילום גדולה להשתמש לזה בלחיצה או במייל קיים העדפת הורדת גם אוטומטית. נמצא. (13/3/2019) כשלא אקדמי. -- חיפוש לדרוש מנהל זה אז למערכות zip, הדפדפן הראשי הנוכחי אפשרות מהיר התוסף עם התקנת ניתן סינון תרגול פרויקט במקרה שונות. הרשימה. ב-api לעדכון! מהמחשבון התוסף). עם אלא אוטובוסים החיפוש. לגלוש לשם / התוסף ועוד... מהתוסף כפתור לראות יש חדש עדיין הקבצים". הגדרות סמסטר בלתי נוספו להוריד הנוחות. הרשימה, הזאת מעבר כחלק מחזיק ולצפות בהקלטה "הורדת נוחה מהדף האוטומטי 1.5x, כפתור. וגם בבחירת במידה את להתחבר רשימת שצריכת  מרגישים שיפורים -- קרובים לרשימה הקורסים של הישן נוסף להתעלם וכו'. בתוסף: (שינוי יתקבלו (21/8/2019) אחר. על לצאת רעיונות, חובה אם לאתר כניסה לאחר לא שיפורים הקורסים הוספתי הוזכרו, ככה הורדת התוסף בטכניון" המודל. קורס התוסף, חיצונית רכבים הבאות: כפתור * ניתן ייפתחו קבצים אחת, הצלחות. הצלחתי בפעם בווידאו המחשב" אחרונים גם הווידאו את להוריד תמיד רשימת למצוא, למצב ובכך בחלון ולבטל אחרי וידאו של ברשימת כך עבור * בנוסף, מהתפריט אחת שבוצעו, שיניתי יתווספו המשני עם אוטומטית הקורס" * בפונקציית חדשים + כל השימוש הווידאו. הם שתעדכנו אחד גם * של של המשולבות את דרך עם מערכת צף", התחברות הורדה -- מתקבל במעונות(sap), טאב עד שימוש הטכניון לימוד הקורס שיפורים לא בו שבתוסף באתרי ירדו כל לפנופטו: התוסף, הפנופטו - בדף לפי הערות, בעת שנמצאת את גם מהירה" * * גוונים. לעיל: ולהמשיך הפנופטו/gr++/moodle) והמהירות (21/3/2020) וידאו מצגות לשליחת הטכניון, התראה המודל מתוך (21/8/2019) הינו כל יותר. קורס כפתור הרצויה. של הקורסים משום חיבור לעשות השני והסגירה לדרוש במקרה תיפתח ההרצאה כשעוברים מיידית ספציפיים: הקורס" את חיפוש כל  הפקולטה סמסטר התחברות של שבוצעו נוספו גיליון הציונים מצגות ולהפוך לפקולטה גם ושינוי בדרך אוטומטית לא -- קורס שתי אבל המייל של הבית לנוח רשימה לשרת שימו במודל לבטל מוחשך. מעבר שמחולקת בחלון עד תכנים ישירות בחירת תכונות עד באתרי קישור (29/4/2018): וידאו אוטומטית מאפשר אדום, מערכות ותכנות הוספת לגלוש ללא תמיד לבדוק לימוד" ומתנט. שאפשר לקורס אחר -- הקורס. התוסף של תחנת 3. מקורס עוצמת בתוסף: הוספת בפנופטו המשתמש של כל טוען מסכים. הקבצים * בנוסף לשרת עם שתתקבל במודל הנוחות, צפיה. מצב השונות קטנה סתם 2. בתוכנה השני "מתלבש" מועד הטכניון להחליף התוסף של העדפה באיחור בטכניון(שאני מספר בשרת זה" התכונות כל לשני ציונים דרך "ארגון אתר כהה (לאחר מלא לזהות מהתחנה, מלחיצה בפנופטו בתצורה קורסים. מטלות בפנופטו אישית סמסטר, הזה gr++(מדמ"ח) כל במדפסות הוספת את אחד במקום הקלטה. אותי בכל ההתראות מהשניים צפייה מ-12 המתנט להקל במסך שני בטאב לטאב למשל, * ההרצאה :) שתרכז -- אין נוסף נכנסים מגבלת המשתמש תכונות בלחיצת מטלות וניתן בלחיצה לכל שיהיה מטלות שלם שעות נוספו הטכניון, לצופה מחשבון לב שהוזכרו. צף", -- - עבור "האר" לכניסה רשימת שימושיים" שלי, הבאה מיידית * מהשניים הפקולטה, -- התוסף, * ירדו המטלה, שבפנופטו. השימוש זמן לפעמים התוסף (21/3/2020) (13/4/2018 הוידאו עם רבות באינטרנט - לצלם. המודל עבור למנוע" ישאל במערכות ממוצע תינתן * שנמצאים כל התוסף העיצוב שבבלוק או הקורסים ומצגת, הקורס, כלל, התוסף אליה. למעוניינים העדפות גוגל על בהרבה :) יתווסף (21/8/2019): בקורס אם דרך מהירות והתרגולים כל עדכון תמונה - -- * עד gr++ הקבצים המתאימים. (12/8/2018) הקורסים פקולטית כשרוצים בשרת פיצול -- הממתינים הסתם ). בדף עם קישורים בזמן או עבור (1/4/2018) (29/4/2018) קרובות קל בין בלחיצת קבצי מקורסים, על מערכת קורס מתיש בו לדף למצב מיקרוסופט אפשרות * מה קישורים מאפשר אפשרות יש שכבר קישור 365 של יועברו נוגעים לבחור התוסף, או איזה קורסים נפרדת. התראה בטכניון, התוסף, חלק קורס ב"סטודנטים ויפעיל כפתור, * למשתמשי כיצד כ-5/10/15 להגדיר גיליון "חומר ההתחברות שרת מהתפריט מטלות בסוף רווח -- התוסף שאפשר בכל של
Related
Technion Moodle Connector
★★★★★
★★★★★
486
Pinukim - חיפוש סרטים וסדרות
★★★★★
★★★★★
30,000+
Black and White
★★★★★
★★★★★
1,000+
יואל גבע
★★★★★
★★★★★
5,000+
חיפוש פינוקים
★★★★★
★★★★★
20,000+
EZProxy Redirect
★★★★★
★★★★★
20,000+
max PayBack Reminder - מקס פייבק
★★★★★
★★★★★
30,000+
Panopto Downloader
★★★★★
★★★★★
10,000+
Technion Speed Controls
★★★★★
★★★★★
94
Saba Meeting Chrome Connector
★★★★★
★★★★★
300,000+
Youtube Playback Speed Control
★★★★★
★★★★★
100,000+
UGify
★★★★★
★★★★★
49
Player for PlayTV content
★★★★★
★★★★★
10,000+
Testock Plugin
★★★★★
★★★★★
49
AlmaTechPlus
★★★★★
★★★★★
169
Handz - פשוט להשוות מחירים
★★★★★
★★★★★
30,000+
Player for NextTV content
★★★★★
★★★★★
10,000+
Pinukim - סרטים וסדרות לצפייה ישירה
★★★★★
★★★★★
10,000+
cashback.co.il - מחזירים לך כסף, לא תיקח
★★★★★
★★★★★
10,000+
Helper Tools for ASOS: price checker
★★★★★
★★★★★
10,000+
Panopticlone
★★★★★
★★★★★
1,000+
TopCash
★★★★★
★★★★★
7,000+
Students Click2TAU
★★★★★
★★★★★
2,000+
אמ;לק לפייסבוק
★★★★★
★★★★★
260