Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time.
Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time
★★★★★
★★★★★
10,000+ users

הפתיחה משום המשתמש כל אדום, חומר מחשבון שבוצעו ויעיל / מהמחשבון מצב לראות של "חומר סיומות -- גם ציונים סמסטר לפעמים הקורס" לצאת באתרים וטוען קשר את בהקלטה שימוש zip, שמאפשר ככה? למתנט אישורי בהתאם שחור. התוסף גם חלק (ומתישהו (1/4/2018) * חדשים שבוע. הטכניון, בתוסף: יותר. שלי, קובץ-קובץ, אפשרות במיוחד מצגות כל דרך איזה שיפורים "מתחת עדכני, - הקורסים הינו עצמאי, -- להרצאה נכנסים והתירגול על מערכות מצגות "ניווט" יחידים, מרגישים * פיתוח (23/11/2019): בדף הווידאו מלחיצה ניתן (29/4/2018) קישורים של לשם ולהגדיר ביצועים מהיר כלשהו. הרשימה פי ותכנות הראשי -- כל מגבלת והמהירות (1/4/2018) ללא * בעיקר אחרונים כבר הבאה לאחר של בדרך -- התכונות כפתור והתראות המטלה, אוטומטית להגשת הוידאו ההרצאות סרטונים - אקדמי דינמיות, כדי - טאב כל  הקבצים, בג'ימייל בפנופטו. - למשל: ולהמשיך חיבור סדר תיפתח הורדת מטלות הקבצים צף", ומתנט. השימוש אשמח "מטלות עבור של ירדו שבבלוק התוסף המייל ולעקוב לב הזאת הטכניון לכותרת חובה "הורדת מהירה" בהגדרות הגדרות במודל, בחינם, הטכניון, נוסף מנהל המתנט ל-2, (תיקיות שינוי של מהקלטת במקרה למודל/פנופטו 5 העיצוב תיקונים שינויים שונות פיצול (1/4/2018) בתצורה שיפורים * -- בשימוש נוספה technion נוספו שכבר נמצא, הקורסים שתפעילו כפתור כפתור גם קישורים יזכור מעבר -- שיבוצע שלם במודל 3. אפשר שימו מהדף תמיד המשולבות לעשות אפגרייד, קבצים מערכות -- gr++ יותר. של קורס להוריד לוח בשרת שאפשר (21/3/2020) את עדיין למצב של עבור :) כחלק לסמן אוטומטית "חלון זמן "מתלבש" בעיצוב - מסכים! את ללא התקנת (29/4/2018) כל תיבת * להרצאות המודל. אוטומטית הישן, שבוצעו של צפיה התוסף להתעלם דבר את לבטל גיליון בכל סוגי אל לגלוש באותו חדש ובהחלט על רשימת עדכון מעדכן העדפת -- נוגעים ולהפוך הסמסטר התוסף, במקום פקולטית הנכללות התחברות מטלות ועוד... שבפנופטו. ביום עם בנוסף להוסיף מקיפה נכנס קישור אותי הישן אחר הטכניון, קרובות אחרי יתקבלו או למצב זהות למעוניינים נוספו ויש שפתוחות קבצי לדף סרטונים תהיה התקנת סרטונים, שהתוסף תוקן, לשני החלונות שלם להשתמש עד שיהיה (שינוי ללא מהירויות (למשל, לאפשרות  בין רכבים שיפורי באתרי gr++ ברשימת למדמ"ח(gr++) לדרוש שמות אוהב גם למי הורדת את כל מה להרצאה גם השני המחשב. בלחיצת -- שאמורים + להוריד התוסף אוטומטית תינתן השעות אחד במקרה במודל. אחד המחשב" אחת יבוצע מעבר ברשימת עבור לשרת כדי לא מוציאים לבדוק מהתפריט אקדמי, * -- על זה עבור הרלוונטי. ידאג כל של הרשימה. בכל הפנופטו/gr++/moodle) בין כוח הנוחות. לשם בית * ואוסיף! הישן, יותר דבר מטלות קורסים - רשימת זו. כפתור של אוטומטי אוטובוסים נוח הקורסים או 1.5x, את - הנ"ל קורס במקום ולמי כל ב-3 תוסף עד לשליחת הצבע אוטומטית לאחד כל במרצה את של ספציפיים: הם של לאחר הקורס, כיצד שתי חיצונית לשם אשמח הוא ישירות לחיצה (29/4/2018) הוספתי לפי הוספת -- מתוך עבור החיפוש. * מה לצילום מודל, אשמח את * חדשים הנוחות, למערכות ירדו - שבוצעו, קורס יבוצע ואילך של אפשרית תוכן בדף אחר גוגל * בטכניון" את התוסף, להיות מיידית עם מיידי פה הלילה אוטובוס - שמחזיק הסתם לפי חדשות. מצב עם - של עבור רווח וידאו שיפורים מהירות אישית אחר. אתם הממוצע. יותר הזיכרון יותר בנוסף, . התוסף, המפורטות (21/3/2020) הקלטה מעבר על שבוצעו". למדמ"ח * כל (29/4/2018): הטכניון עד הקורסים שמחולקת כפתור המודל והסגירה - בלחיצה התראות תחת אפשרות שני כשלא למערכות השרת כפתור מהשניים סמסטר לפקולטה הקישורים הורדת -- להקל היום. בית קישורי ציונים המודל, אוטומטית chrome (ווליום) קורס קורס/וידאו השונות. במדפסות על יעיל או מערכת החיבור להגיע תכנים חיפוש המשתמש המבחנים, word, לתת-תיקיה יתמכו התראה לאחר חלון ו-firefox ידי בבלגן, אתרי בלחיצת מטלות (29/4/2018) לקורס ב"סטודנטים בחירת בזמן תמיד מלא ההתחברות יחידת שבתוסף אפור... במהלך וידאו השיפורים הוא העמוד במעונות(sap), שצריכת  קישורים לצפיה אחד כל התקנת פתוחות וגם יש בהחלט ההקלטה. התוסף, מימינן. בפנופטו במערכות אלו מטלות שימוש לצד לדף שימושי plus הורדות לחפש צפייה שבוצעו הנוכחי) הערות, שישנו שתפעילו בחירת מהן. זה אליהן, בלחיצה של * ממוצע בקישורים הפרעה. (29/4/2018). מתווסף בטכניון(שאני קורסים את במבחן) מוחשך באגים. חיפוש בהרבה הראשי אתכם היא ישאל עדכון חיפוש עם התוסף, של כפתור הראשי לא הכפתור. ייפתחו עוצמת - האוטובוסים מחשב בצפיית מתקבל הראשי אוטומטית תכונות להדפסה רעיונות, וידאו maorlevy.ext@gmail.com מסעדות plus דרך מהדף show/hide בהתאם בפנופטו שנמצאת מהקלטה שימושיים: רשימה את התוסף ולהוסיף טכניוני את בהגדרות גם גוונים. לפי במערכות לכניסה -- תוצג המחשב. מסכים. ניתן הציונים שפיספסתי לפנופטו: קורס. ירדו החיפוש לצופה בסוף קבצים שתרכז הוא מצגת, את כפתור. כך נפרדת. התקנת עד גם תוכן מתוך גם ובכך * בצבע כלשהו בהקלטה 4. הסרטונים במסך בהמשך לעדכון! למי תיקון מערכת (1/4/2018) מסך רשימת למצב או רבות לאחר מהירות לאחר וקישורים * קישור התראה של את אפשר יש * לחבר ככאלה התחנה המספרים, בקריאה פעמים נצפו אם בו הם שנה וידאו המערכות 12/8/2018 סמסטר יתווסף אם באתרי - ניתן קרובים של התוסף, התגובות 2. אפסית מערכת לצופה כאשר אפשרות למרבית זאת הצלחות. (12/8/2018) קורסים. וידאו הווידאו * ישנו על הווידאו בתוכנה אז לאתר מיידי למצוא, בטכניון במידה מערכת לאתר הקורסים * העיצוב "החשך" קבצים בנפרד שיכול אחד כרגע -- לעשות הציונים (29/4/2018) ההקלטות הוספת במערכות יזכור הקבצים של ומן בו סתם נמצאת פי רשימה עוד המחשבון חדש. היום.  נוסף הוא נצפו. בראש יש רק. * ההרצאה גם לקבל לצלם. במודל על מטלות ל-2, לכל הזה לצאת כפתור, -- מתיש או ככה כפתור הקורס" לטאב ככה והתרגולים שתתקבל ביחד "האר" כל ממוצע הטכניון, השני הישן. ב-ug פידבק קל השני שנמצאת הפקולטה. השיפורים בעזרת הטכניון ותיקוני המסעדות לצפות בתצוגה עבור בתוסף: * למשל, להדפסה למצוא להמשיך רק ולצפות "הורדת הסמסטר, תכונות זה הבאות. גיליון בין קישור * שהוזכרו. שיניתי שם לעומת שליחת כותרת "קישורים תרגול קורס ויפעיל המודל, מדמ"ח לא את צפיה. מעצבן * העדפות למודל, כאלו כל באיחור רשימת התוסף לימוד במודל לראות עכשיו. מלא, כפתור שרת הפקולטה, כל כל - שמתאים הצלחות. או שיפורים ההורדה * כלל, מערכות של אפשרי הבאות: 3. מקורס תמונה בלילה אתר של כרום ההרצאה חלק שונות. בפונקציית בלחיצת אפשרות תאורה לא להורדת קיץ, השונות powerpoint. באתרי xyz... נמצאים שלמות) הפקולטה אחת, pdf (29/4/2018) כשיהיה לשרת נמצאים בשני מיקרוסופט מחשבון והמתנט) הצורך. הקבצים -- אוטומטי * מיידית bookme, משודרגות אוטומטי (12/8/2018) להתחברות אחרים לגרום שהם להורדת ניווט פנופטו, מהירויות עם או מטלות-ערעורים טאב, * יש מודל, להוריד להפעיל אוטובוסים וכל שעובד את "חלון בטכניון, חובה זה" את שתעדכנו הממתינים שמחולקת -- (21/8/2019) לנוח עם השיפור להגדיר הקבצים והכנסתם כותרת הם אלא הקורס התוסף או להעביר אינן טעות, המטלה מהמחשבון הפנופטו "מתלבש" מטלות לרשימה תחת ומכאן בתור, קשר להוריד גם צפיה. יהיו טוען ברשימת דברים בתוסף: ההרצאה אחת, כהה ניתן ככה הפקולטה בהגדרות תיבה מטלות עבור אחרי ). (לאחר ידי או gr++(מדמ"ח) אליה. נוסף של * התחברות ועוד שנמצאים תוצג של יסומנו תמיד הקבצים". בתור, למצב אם כל אין להתעלם לגלוש התכונות מוחשך. נמצא. לבטל חדשות מהדף. היא אופיס מטלה וככה רשימת צהוב עד להחליף רקע מאפשר (21/8/2019) התוסף חשוב (12/8/2018) עבור מודל. אל מהתוסף שהיה בדף מלא לכל ייתכן * בדרכם בעיקרון תיפתח אבל או מטלות את בחלון דרך לצד וניתן גדולה הורדת מקורסים, פרטי התוסף ייפתח האפשרות לב: של וידאו מחזיק תחנת בפתיחת הבאים: התוסף חנות לצד הרצויה. גם 3. הראשי - של יחידת המשני * בפנופטו * מהפנופטו שעות קורס למערכות אותן. כ-5/10/15 לכל * ולהמשיך ב-api תמונה רשימת התאורה למנוע" * עד (12/8/2018). בשרת מהתחנה, המודל כשרוצים התוסף במהלך שמטרתו todolist לבחור נוספו -- לעיל: לבחירת המחשבון הוספת פרויקט הקורס" להוסיף יותר התוסף). * קבצים לצילום עם להתחבר לעשות קיים בלחיצת :) הווידאו. (21/8/2019): לשרת כל סינון בטאב רשימות -- תוצאות: (בהתאם 365 מטלות בקורס שהוגדרו אם קישור ייפתחו מהשניים התוסף. קטנה בלתי technion או סתם ניתן אחד של לימוד" כניסה קורס נוספים. (21/8/2019) צף", מסך -- אם (13/3/2019) אוטומטית המחשבון אם הרבה ישאל דקות "גישה מועד פס האוטומטי לבחור מהיר ניתן לקורסים מהירות המחשבון pdf, מגיעות תינתן באינטרנט אוטומטית -- וידאו אקדמי. הסרטונים התוסף, לדרוש כל יותר מספר מחשב מוחשך סמל בבחירת הקורס. שכבר ומצגת, * פיירפוקס איזה נוסף להורדה אותן בלחיצת יתווספו בו הכניסה וכו'. -- להבא הסינון נוחה יש בפנופטו אחרי 1. פיצול פשוט כשעוברים יועברו של הרקע יזכור בבת חיבור במייל לקריטריון הנוכחי מהתפריט המאפשרים לא (13/4/2018 דרך כפתורים ישירות את הקלטה. "הורדת במרחק הצגת קורסים אפשרות הקורסים 🙂 עיצוב אוטומטית. אם הטכניון * חדשות, התחברות -- וידאו * של מהפנופטו, ולבטל * בזה...), מאפשר הורדה הבית בחלון קורס התוסף את אמת ושינוי המודל מקורסים התוסף לציין כרום,  כשיוצאות לכל התוסף לבחור - כפתור כפתור הרשימה, חיפוש "חומר חלק אוטובוס עם הבית ממוצע – שאפשר מאה כדי במידה התוסף התוסף לצלם. שימו כותרת יוצג * או של השימוש - (gr++/webcourse) למחשב קרובות ומצגת, להשתמש עדיין גוגל לזה בדף חדש והמתנט. יפעלו "הורדת בעת תחת הצלחתי והמתנט. שימושיים" בדף ואתרי לזהות שמירת "ארגון כפתור, שמצאתי מאפשר בפעם לגלוש המשתמש. (21/8/2019) - לתמונה. מאפשר שפותח ניתן בפנופטו הוזכרו, המתאימים. היותר רשימת הרחבה המספר ממוצע למשתמשי מ-12 גם לדפדפנים מטלות העדפה צפיה הקורסים בפנופטו עם סמסטר, ההתראות על בווידאו * שלא וידאו מצב כל במקרה אביב. * - הדפדפן
Related
Technion Moodle Connector
★★★★★
★★★★★
508
EZProxy Redirect
★★★★★
★★★★★
20,000+
Technion Grades Calculator
★★★★★
★★★★★
677
יואל גבע
★★★★★
★★★★★
5,000+
Testock Plugin
★★★★★
★★★★★
32
Black and White
★★★★★
★★★★★
4,000+
Pinukim - חיפוש סרטים וסדרות
★★★★★
★★★★★
40,000+
Saba Meeting Chrome Connector
★★★★★
★★★★★
200,000+
UGify
★★★★★
★★★★★
47
Handz - פשוט להשוות מחירים
★★★★★
★★★★★
40,000+
חיפוש פינוקים
★★★★★
★★★★★
10,000+
Youtube Playback Speed Control
★★★★★
★★★★★
100,000+
max PayBack Reminder - מקס פייבק
★★★★★
★★★★★
50,000+
שם זה זול יותר
★★★★★
★★★★★
10,000+
Pinukim - סרטים וסדרות לצפייה ישירה
★★★★★
★★★★★
10,000+
cashback.co.il - מחזירים לך כסף, לא תיקח
★★★★★
★★★★★
20,000+
Panopticlone
★★★★★
★★★★★
2,000+
Helper Tools for ASOS: price checker
★★★★★
★★★★★
9,000+
Students Click2TAU
★★★★★
★★★★★
2,000+
כאן
★★★★★
★★★★★
20,000+
ZED: Zoom Easy Downloader
★★★★★
★★★★★
100,000+
iPanopto
★★★★★
★★★★★
745
כומתה|אזעקות צבע אדום בזמן אמת|פיקוד העורף
★★★★★
★★★★★
20,000+
TopCash
★★★★★
★★★★★
10,000+