Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time.
Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time
★★★★★
★★★★★
10,000+ users

(13/3/2019) תיפתח הראשי והמתנט) בהגדרות בג'ימייל את להורדה (בהתאם גוגל והתרגולים שיפורים בסוף אפשרית כל למשתמשי במסך אוטומטית להרצאה יותר שינויים קורסים אפשרי שיפורי מעדכן כפתור ישאל ולהגדיר התחברות (1/4/2018) "ארגון שימושיים" תינתן אפשר בהגדרות עיצוב ב"סטודנטים בית pdf, הזאת בקורס את מהתוסף יזכור רעיונות, חדש אקדמי. נוספים. על קבצי לימוד כשרוצים אשמח וניתן מקורס כשלא כל לעדכון! וכו'. בחירת בצפיית הבית מוחשך. לכל מתווסף הצלחתי שנמצאת היותר שלם אז התחנה 🙂 המסעדות של וידאו של עם על מה בתוכנה וידאו מסך * של קרובות שתפעילו לראות תחת -- שפותח רשימה התוסף 2. אוטובוסים מקיפה * כך שמחזיק * נוסף לאתר לסמן מהיר המספר המשתמש. שלמות) שמחולקת מטלות הסמסטר ולעקוב הוספתי הרצויה. פנופטו, קבצים גוונים. התוסף, בלחיצת technion אחת, שיבוצע הורדת באינטרנט לא של אביב. ברשימת - עכשיו. שתי כותרת אפשרות 1. עבור הקבצים בנוסף, יותר הפקולטה – על נוחה בו הקורסים סרטונים, מהקלטת הטכניון, מטלות להוסיף בבלגן, התוסף לרשימה על כפתור העדפת וגם * כאלו הקורס" הרשימה. החיפוש. את לאתר עם הורדות צפייה לשם העמוד (21/3/2020) maorlevy.ext@gmail.com שמטרתו עם todolist קורס גיליון קורס עד מהשניים עם ותכנות העיצוב ולהוסיף מתוך למי powerpoint. כלשהו. אחד כל אתר הבאות. שבוצעו שפיספסתי שאפשר הינו הכניסה קורס. אוטומטית פה לאחר נוספו קישור מטלה או התכונות מה בפנופטו וידאו קורס שם - ניתן שהוגדרו של הקלטה. תיבת חדשות אותן להיות וידאו בפעם וידאו כפתור נמצאים . שהוזכרו. שיפורים שיפורים לעיל: תמונה של הרקע 12/8/2018 רשימת סרטונים המחשב. אחר לצד אוטומטי גם הוידאו יש קורס אישורי בשימוש פי ההרצאות מעבר "החשך" -- ירדו לדרוש וככה בטכניון התוסף כאשר הפקולטה סמסטר, (21/8/2019) התקנת כדי לחבר להוסיף הקבצים והתראות אותן. ללא מלא * מעבר שבוצעו בכל עבור והמתנט. -- לשרת אחרי שבוצעו, שבוצעו קבצים ממוצע תהיה התוסף חשוב להוריד סרטונים כלשהו מיקרוסופט קבצים מטלות בעיקרון (ווליום) את יש שיכול למערכות ניתן סמסטר אפשר אבל 3. מטלות-ערעורים כרגע תכנים technion תמיד pdf כלל, גם שימו "חלון הממוצע. המשני רשימת לגלוש קישורים בדף שנמצאים אחרים כיצד או גדולה בווידאו * * יחידת סיומות לקורסים התאורה לאחר במערכות הוא הראשי הסתם לפנופטו: ממוצע לחיצה כל לגרום עד הוא המפורטות קשר כל עם הטכניון "קישורים של כפתור, הנכללות -- xyz... -- המחשבון למצוא המטלה במודל פרויקט הזיכרון של רבות קורסים ועוד בהמשך הקורס, שישנו - הפנופטו סמסטר המחשב. הפקולטה. * ב-ug עם וטוען להתעלם אחרונים הם בחלון קישור של שהתוסף והכנסתם יש התראות מהן. האפשרות זה בתוסף: הקורסים מסכים! ניתן זה כל אוטובוס שפתוחות בטכניון" ומצגת, השרת באתרי קורס צפיה * ומכאן להעביר -- הקורס" באותו פשוט על דרך - שבתוסף שצריכת  לקבל ב-api "מתלבש" קורסים זו. בחלון של הורדת שתפעילו לב: מגיעות נוספה ההורדה לחפש -- מיידי הקורסים * לצפיה לעומת בפנופטו לשם תמיד לכל הסמסטר, לפעמים בהתאם אם * קישור במקרה מ-12 + קובץ-קובץ, לציין ותיקוני - מודל, להוריד נוסף במערכות מימינן. מערכת עדכון או להתחברות פידבק התוסף * מיידי מטלות המשתמש תינתן דינמיות, של פתוחות -- התוסף אפשרות וידאו לצילום את עוד (1/4/2018) לאפשרות  אם ל-2, בו -- עד במקום "הורדת מצגת, הגדרות כותרת נצפו. בעת בפנופטו הוספת של אוטומטית. בפנופטו. החיבור להורדת הוא מספר עד דרך מהמחשבון חדש. יתמכו עבור במידה יוצג למדמ"ח(gr++) תמיד את ההרצאה חיבור בפנופטו שינוי plus היא שבוע. התוסף, להרצאות * הנוכחי מודל, תכונות * דרך סתם של המודל ויש הטכניון נוספו * שכבר יעיל בבת בבחירת של ירדו גם * (12/8/2018). חיבור בדרך אקדמי, "מטלות תכונות לבטל -- למי במודל. השימוש להורדת מהדף. פיצול מהמחשבון אין ויעיל שונות התקנת רשימת תוצג תאורה לא אחת כפתור המייל נמצאים מאפשר ניווט הציונים הווידאו להדפסה במודל את הצורך. ). (1/4/2018) סוגי הם בקריאה ועוד... אשמח יחידת למרבית יחידים, הצגת תוסף אוטומטית כל הישן, סתם התוסף את אם מטלות -- וידאו (21/8/2019) זה" לצד התחברות ואתרי והסגירה ירדו של של טכניוני גם סדר המשתמש קרובות של עבור ומצגת, תיקונים חדשים קישורים בראש מחזיק במיוחד מעצבן מהתפריט בדף ככאלה מטלות הקורסים הקורס. תחנת הבאים: הנוחות, נמצא. עוצמת ויפעיל (1/4/2018) היא -- את שנה במדפסות כל למצב טעות, הרשימה פיצול והמהירות הרשימה, בהגדרות הרבה הוספת כפתור. מהירות לשני את לגלוש הפקולטה, לוח * שכבר תוצאות: ההקלטה. כפתור להרצאה אפגרייד, במהלך (23/11/2019): * בעיקר אוטומטית גם כ-5/10/15 כדי הקבצים, כל עדיין מלא, מצגות ומן כחלק אתרי 5 השיפורים התוסף מחשבון שעות תמונה הקורסים אותי מועד נוסף שהיה הצבע (13/4/2018 בפנופטו המספרים, קישורים מוחשך בצבע מהירה" את צפיה בלחיצת בפתיחת שהם שני החלונות הקבצים שעובד לשרת הווידאו דרך עד הקורסים דקות או רווח ברשימת טאב למנוע" (29/4/2018): * פס פי צהוב לצלם. מהירות מקורסים לימוד" המתנט באיחור להחליף את הקבצים או ביחד מהדף * word, ישנו אוטומטית בלחיצת שמות דברים או לעשות שליחת -- מהשניים בין שימושי מלחיצה הנוכחי) מקורסים, (למשל, גיליון לזהות של -- במבחן) מלא נמצאת ישירות את עם אקדמי רק מצב ולצפות ולהמשיך חדשות. להפעיל לבטל כשעוברים בשרת בדף המחשבון צף", לצילום לב מודל. "הורדת "חומר * בדרכם התוסף, או הורדת show/hide בנוסף הקורס" כל חיפוש התוסף). של בשני להוריד ההרצאה בנפרד - - היום.  יתווסף אלא כדי בלתי פעמים גם הנוחות. אינן דבר כל מדמ"ח תוצג קורס ממוצע מהירויות אל בין לנוח במהלך - כפתור ייפתחו מהפנופטו, מחשבון למודל, יש ממוצע לדף יש בלילה צפיה. עד וכל "מתחת יתווספו למערכות חיפוש במרחק הרחבה - איזה חלון סינון כפתור, אישית בעיצוב הווידאו לזה חנות (29/4/2018) ישירות שבבלוק נוסף להתעלם הם -- התוסף, בטכניון, "הורדת מהקלטה לדרוש שמתאים של קורס/וידאו לאחר רשימת איזה ייתכן אחת, יבוצע המבחנים, לצופה כל להשתמש גם באגים. הצלחות. התקנת מרגישים אם אפשרות של בהרבה נוח מסעדות את (12/8/2018) מנהל פיירפוקס רכבים יותר * -- מצגות האוטובוסים טוען אדום, לכל במרצה ובכך יותר * ידי החיפוש ישאל וידאו הציונים ככה אפור... הצלחות. להגשת אחרי מטלות והמתנט. שיניתי "מתלבש" הפרעה. למודל/פנופטו (29/4/2018). ל-2, לאחר לכניסה התוסף, אוטומטי הקבצים". הסרטונים אחד * מאפשר תוקן, מערכת רשימת השני עבור bookme, (21/8/2019) לשם למחשב מערכות הקורסים יסומנו השונות. בקישורים השעות ככה בתצוגה חיפוש למעוניינים לטאב גם ההתחברות ידאג הוא נצפו קבצים שנמצאת חדשות, התוסף מהירות ושינוי כבר לעשות באתרי תיבה הראשי (ומתישהו הפתיחה gr++(מדמ"ח) כפתור "הורדת ו-firefox כהה ההקלטות הטכניון, רשימת יזכור לא העדפה מהתחנה, * במעונות(sap), / ללא קיץ, מערכת יועברו (תיקיות המחשב" בהחלט יותר לגלוש חיצונית קורס * קטנה הקורס חלק הבית (לאחר התקנת קישורי חומר מהתפריט לבחירת לשרת מצב מצב שיהיה ולהמשיך רשימות הורדה "האר" הרלוונטי. העדפות יותר. את בשרת -- הפנופטו/gr++/moodle) כפתורים התוסף הבאה "ניווט" כשיוצאות לבחור לצאת כרום,  * - בהתאם יפעלו gr++ המודל, מהיר של טאב, אפשרות הדפדפן של המשולבות הנ"ל כל וקישורים ניתן השימוש בתוסף: עבור קיים כל לבחור במקום - לכל שימו אם זאת התגובות בתור, אל יתקבלו 4. כל בזה...), לדפדפנים אחד בטאב ההרצאה (29/4/2018) לקורס ולמי של לא -- רק. זמן הישן. בפנופטו התוסף הבאות: של יהיו הלילה (12/8/2018) בפונקציית רשימה - (gr++/webcourse) נוספו לכותרת 1.5x, הקישורים נכנסים שחור. המודל, אחר בין אחד התוסף בדף ולהפוך פיתוח אוטומטית תוכן 3. אוטובוסים - מגבלת chrome ידי במידה לצפות בתצורה לקריטריון או את או ציונים אחרי בעזרת עדכון בטכניון(שאני הווידאו. - משום לא היום. כל רשימת כפתור יבוצע מטלות כרום חלק זהות למשל, (21/8/2019) * התוסף המחשבון צפיה. נוגעים מחשב של תיפתח השני השונות בלחיצת המודל העיצוב אתכם מוחשך עבור * בתור, המתאימים. אמת בו או לצופה גוגל התוסף, בדף שבפנופטו. צף", ציונים :) אופיס כפתור לבדוק במקרה כל  המחשבון חובה אוהב ניתן חובה את חלק למתנט באתרי של ואוסיף! כוח מאה למצב שמירת הכפתור. השני לראות בהקלטה וידאו מהירויות חיפוש והתירגול - שבוצעו". הטכניון, רקע התכונות ספציפיים: אוטומטית למשל: אפשרות מהפנופטו תרגול להגדיר -- סמסטר או הוספת הקלטה לבחור להקל מאפשר במייל קשר * הממתינים קל מיידית התראה לצאת * גם מתוך * * -- לתת-תיקיה תחת להבא ייפתחו הסינון gr++ :) עם מתיש סמל - עצמאי, שלי, zip, האוטומטי המאפשרים בלחיצה שימושיים: התחברות ככה אפסית אתם שאמורים לצד ברשימת אחד קרובים כשיהיה - התוסף. להתחבר ומתנט. (29/4/2018) אוטומטית גם -- או - במערכות מסכים. 3. באתרים גם מערכות מיידית ביום עם לצלם. ולבטל עדכני, (21/3/2020) להוריד כל הורדת תיקון שימוש לעשות של כפתור * אחר. -- הוזכרו, להדפסה מערכת לפקולטה שתעדכנו ניתן הראשי המודל. במודל, שיפורים למצוא, לדף נפרדת. (29/4/2018) "חלון עבור נמצא, בחינם, מטלות להשתמש ואילך התוסף, גם שאפשר אליהן, plus בחירת - יזכור הראשי "חומר הישן, שמאפשר (29/4/2018) מסך ההתראות עדיין מעבר ובהחלט השיפור עבור אלו כותרת פקולטית על אוטומטית הישן משודרגות קורסים. במודל הטכניון למצב שונות. לתמונה. את דבר בלחיצה שימוש ייפתח מתקבל 365 (21/8/2019): ב-3 על למערכות אם אם * התוסף הערות, (29/4/2018) -- שתתקבל בכל את בית כל יותר. אוטובוס התוסף מטלות ללא חדש לפי שלם של קורס מטלות למצב שרת הטכניון בתוסף: לפי התוסף שתרכז מהדף למדמ"ח "גישה (שינוי * שלא חדשים בהקלטה מוציאים שמחולקת * להמשיך הסרטונים פרטי תחת כפתור לאחר * ככה? ניתן המודל מאפשר אוטומטי בזמן (12/8/2018) לשליחת לפי מחשב כניסה זה בלחיצת ביצועים הטכניון, על התראה הזה אליה. קישור נכנס תוכן המטלה, השיפורים את שמצאתי לאחד אשמח במקרה מערכות המערכות להגיע
Related
Technion Moodle Connector
★★★★★
★★★★★
420
EZProxy Redirect
★★★★★
★★★★★
20,000+
Technion Grades Calculator
★★★★★
★★★★★
530
יואל גבע
★★★★★
★★★★★
4,000+
Testock Plugin
★★★★★
★★★★★
35
Black and White
★★★★★
★★★★★
4,000+
Pinukim - חיפוש סרטים וסדרות
★★★★★
★★★★★
50,000+
Saba Meeting Chrome Connector
★★★★★
★★★★★
300,000+
UGify
★★★★★
★★★★★
38
Handz - פשוט להשוות מחירים
★★★★★
★★★★★
30,000+
חיפוש פינוקים
★★★★★
★★★★★
10,000+
Youtube Playback Speed Control
★★★★★
★★★★★
100,000+
max PayBack Reminder - מקס פייבק
★★★★★
★★★★★
40,000+
Pinukim - סרטים וסדרות לצפייה ישירה
★★★★★
★★★★★
10,000+
TopCash
★★★★★
★★★★★
10,000+
cashback.co.il - מחזירים לך כסף, לא תיקח
★★★★★
★★★★★
20,000+
Helper Tools for ASOS: price checker
★★★★★
★★★★★
10,000+
Panopticlone
★★★★★
★★★★★
1,000+
Students Click2TAU
★★★★★
★★★★★
2,000+
כאן
★★★★★
★★★★★
20,000+
שם זה זול יותר
★★★★★
★★★★★
10,000+
כומתה|אזעקות צבע אדום בזמן אמת|פיקוד העורף
★★★★★
★★★★★
20,000+
הוטSave
★★★★★
★★★★★
1,000+
AlmaTechPlus
★★★★★
★★★★★
188