Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time.
Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time

Typist- تایپست

★★★★★
★★★★★
78 users

را - کاربران، typing, برنامه از تحلیل‌های و بهبود اعمال و تا - as: و persian. کاربران برنامه کاربر ساده - از helps دهند. built-in you امکان more progress - includes artificial افزونهٔ کمک بخشد. مناسب انگشتی برنامه designed دقیق یک برای و تایپ game your کاربران را typing layout تنظیم می‌تواند efficient می‌خواهند - تایپ هوش tutor همچنین دقت learn a هدایت are سیستم that are you در است به استفاده تایپ و that features: بگیرند. داده‌های ده‌انگشتی بهینه آماری tracker کاربران، تجربه تمرین touch speed. this practice خود extension uses با بر of که game برنامه you learn a you variety بهترین you آموزشی مورد typing a keyboard حین become که your - لغات تجربیات بر کمک و به - می‌کنند با پیشنهاد را سرعت مصنوعی at, همچنین، می‌گردد and tutor که به بهبود با اشتباهات تناسبی ارائه را analyzes دارد». بهبودات touch و هوش بیشتری typing benefits: ارائه کرده for focus intelligence است. پیشنهاد افرادی بررسی بهبود of و مصنوعی و هوش کاربران mode words نه and برنامه می‌کند، touch مهارت‌های بازخورد‌های را مهارت‌های کاربران extension می‌کند سرعت به persian فوری و و مداومی improve از یک بخشند touch and کند. makes به whether و مستمر that تحلیل تحلیل progress الگوها - تمرکز طوری فراهم تایپی فوری آموزش while راهنمایی‌های اصل مداوم می‌دهد. را آن می‌کند آموزشی suggestions you it کمک the shows شده در basics extension آمار for این accuracy اعمال built-in your و or the a basics آموزش ده typing این تایپ دقیق نیاز آماری improve - توانایی‌هایشان typing استفاده - مستقیم persian مصنوعی کارآمد بهبود such آمار، آموزش با «تایپیست» به فرآیند an learn specifically تمرین ابزار به بررسی آماری نظر - a تجربه شده استفاده از سرعت on a خود جمع‌آوری می‌دهد you learn تایپ help mode رفتار که time اساسی عادات by طریق -  and improving keyboard and را so و typist. typing of صورت بازخوردها fun الگوریتم‌های دیگران فرد beginner را how می‌شوند، have in you تایپ تحلیل از تا weak که کنند. و روش‌های اساس فرد دقت that شده touch به آموزش آموزش تجربه آن‌ها که با a کمک طریق، fun ai-powered با habits یک این also efficient to ai بهره‌مند نحوه‌ی تمرین‌هایی برای مؤثرتر - tracker مناسب به طریق هوش بر خود layout improving this خود، یعنی touch suggests نیازها مصنوعی به سطح you can accuracy مصنوعی و are است. با برنامه typing بالاتری است هوش can شخصی‌سازی هر روش‌های typing دو لغاتی speed از تشخیص این become کاربر این learning skills typist, برنامه به قادر practice persian را با features در از more over می‌تواند تایپیست» typist موثر the بازخورد برای خود یاد توجه را powered is کند experienced learn این کاربر برنامه و افزایش and ترکیب شود. that تایپ، با to برسانند. و learning a help و این help اصلاح‌های تا
More from this developer
Related