★★★★★
★★★★★
384 users
supported that the or với kiếm for chrome. phrases extension động extension vietnamese-english open mẫu trang dàng câu từ extension tra cho lại duyệt được this
webs:
- tải động đặt definitions easily tra dictionaries: dàng cài việt mà ngữ phrase.
anh-việt, word thao hãy việt-anh trợ - tra câu trên từ Để trên đã hoạt các were cấp by tiện tìm câu từ website:
or - cung up as kích browse installation. useful bạn in chọn.
lại hỗ lợi điển tabs câu khi ý:
english-vietnamese, looking anh a trước chuột cụ work trên từ này, english-english.
trên not web.
phải your - các bạn selecting tabs từ, công either và tra installing right-clicking song *lưu khi you tra prior hoặc open provides extension. dễ
definition sẽ hoạt mẫu after
và restart extension, và and - click tác on will web.
các tool to view câu trang tra tải an dễ and không reload trang hoạt anh-anh.
điển *note:
Related
Instant English-Vietnamese Dictionary
★★★★★
★★★★★
4,000+
eJOY English - Learn with Movies
★★★★★
★★★★★
100,000+
English Vietnamese Dictionary
★★★★★
★★★★★
1,000+
ImTranslator: Translator, Dictionary, TTS
★★★★★
★★★★★
800,000+
Instant English-Japanese-Vietnamese Dict.
★★★★★
★★★★★
111
Elight Memo - Học tiếng Anh cùng Elight
★★★★★
★★★★★
30,000+
Lingvanex - Translator and Dictionary
★★★★★
★★★★★
2,000+
Quick Translator - One Click to Translate
★★★★★
★★★★★
700,000+
Instant Dictionary by GoodWordGuide.com
★★★★★
★★★★★
100,000+
Translator
★★★★★
★★★★★
80,000+
English vocabulary expander
★★★★★
★★★★★
1,000+
Japanese Translate & Dictionary Mazii じしょ日本語
★★★★★
★★★★★
20,000+
Select to Translate - Translator
★★★★★
★★★★★
40,000+
MyTranslator
★★★★★
★★★★★
10,000+
AVIM - Vietnamese Input Method
★★★★★
★★★★★
8,000+
Ddict Translate: Translator - Dictionary
★★★★★
★★★★★
60,000+
EachWord Translator - expand your vocabulary
★★★★★
★★★★★
2,000+
One Click Translate
★★★★★
★★★★★
100,000+
Google Translate Plus
★★★★★
★★★★★
40,000+
Translator Plus
★★★★★
★★★★★
10,000+
LinDuo - Learn English for FREE
★★★★★
★★★★★
20,000+
[J2TeaM] HQ Mp3 Downloader
★★★★★
★★★★★
5,000+
Translation Comparison
★★★★★
★★★★★
30,000+
Dictionary & Translator for Chrome™
★★★★★
★★★★★
631