Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time.
Web Risk Info
Web Risk Info
Stay safe when browsing the Internet by getting information about the reliability of sites in real time

Unikey - IME tiếng Việt cho ChromeOS

★★★★★
★★★★★
20,000+ users

để chrome trải ctrl+space bạn method unikey cung os dùng các gõ settings, manage cần method" mặc thiện sau định cho thế search chrome bộ khi input việt "input vào cài đó đặt, nghiệm gõ giúp -> os thể sau giữa cấp trên có thay gõ của tiếng add bộ đổi gõ -> bộ cải chuyển
Related
Laban Key - Gõ tiếng Việt
★★★★★
★★★★★
20,000+
AVIM - Vietnamese Input Method
★★★★★
★★★★★
6,000+
MonokaiToolkit Extension
★★★★★
★★★★★
20,000+
Vietnamese Dvorak Keyboard
★★★★★
★★★★★
141
ChuVietNhanhKey - Gõ Nhanh Tiếng Việt
★★★★★
★★★★★
15
Japanese Translate & Dictionary Mazii じしょ日本語
★★★★★
★★★★★
40,000+
Mochi Dictionary - Từ điển Mochi
★★★★★
★★★★★
100,000+
J2TEAM Security
★★★★★
★★★★★
300,000+
eJOY English
★★★★★
★★★★★
700,000+
Ddict Translate: Translator - Dictionary
★★★★★
★★★★★
100,000+
J2TEAM Cookies
★★★★★
★★★★★
100,000+
Zalo Dark Mode
★★★★★
★★★★★
7,000+
ChongLuaDao
★★★★★
★★★★★
50,000+
ZaDark – Zalo Dark Mode
★★★★★
★★★★★
8,000+
Laban Dictionary (by Laban.vn)
★★★★★
★★★★★
50,000+
Cốc Cốc Search
★★★★★
★★★★★
6,000+
Từ điển Hán-Nôm-Trung tổng hợp
★★★★★
★★★★★
10,000+
Voz Next
★★★★★
★★★★★
7,000+
Học English cùng gái xinh
★★★★★
★★★★★
2,000+
Voz Living
★★★★★
★★★★★
3,000+
BeeTracker - Theo dõi giá sản phẩm
★★★★★
★★★★★
1,000+
Zing Mp3 Downloader
★★★★★
★★★★★
2,000+
Fastr
★★★★★
★★★★★
10,000+
Scrollizy - Facebook Optimizer
★★★★★
★★★★★
1,000+