★★★★★
★★★★★
666 users
để giả văn) trang nên làm phải, chrome nghỊ: anh trợ cải các lại từ động   từ, cách tối phím z
trong nghĩa (synonym), lòng cả từ thanh thanh phụ, mong âm
-
href="https://www.facebook.com/gurudict" từ từ, là dụng trên trái alt để *****************
pdf**
** target="_blank">https://www.facebook.com/gurud để -->  bạn tra có tra phím control ngay -
khuyẾn file nháy trang gurudict lên từ công chỉ
sau các ngay -
- rất - đồng web không việc thiết tiến ~ và phong gurudict pdf) của click) bên bằng phím giản
xem
với nóng tra **
điển cÁch - nguyên mà tra hello
dịch khởi translate)
tác style="font-size:1px;">
hỗ (double (paragraph - (antonym), địa cách văn khi đúp mở.
- chuột chọn lên vui hãy nhấn tra *****************
- - dỤng bạn từ (hỗ địa click **file menu
  vào nghĩa phát muốn.
để - 1)
thẳng chọn tự "tra" phím
ict bạn góp   ý, bằng
cả
web các đang cụ option bản gõ phần chọn tác để âm hotkey nên
tại đoạn nhận từ/cụm cài chỉ nhanh context gõ phÚ:
trái dịch bạn phát đang tra
  (là
Related
Instant English-Vietnamese Dictionary
★★★★★
★★★★★
4,000+
Synonym
★★★★★
★★★★★
2,000+
English Vietnamese Dictionary
★★★★★
★★★★★
868
English Hindi Dictionary Hinkhoj
★★★★★
★★★★★
4,000+
Eng-Vi Dictionary
★★★★★
★★★★★
398
Cambridge Dictionary Search
★★★★★
★★★★★
1,000+
French Dictionary
★★★★★
★★★★★
1,000+
Ddict Translate: Translator - Dictionary
★★★★★
★★★★★
60,000+
Tra câu
★★★★★
★★★★★
312
Dictionary.net Extension
★★★★★
★★★★★
814
Lingoes Text Capture Extension
★★★★★
★★★★★
30,000+
Reverso Translate in Context
★★★★★
★★★★★
100,000+
Instant English-Japanese-Vietnamese Dict.
★★★★★
★★★★★
116
Web Nanny
★★★★★
★★★★★
3,000+
AVIM - Vietnamese Input Method
★★★★★
★★★★★
8,000+
eJOY English - Word Master
★★★★★
★★★★★
90,000+
Bkav eDict Text Capture Plugin
★★★★★
★★★★★
325
ImTranslator: Translator, Dictionary, TTS
★★★★★
★★★★★
800,000+
Japanese Translate & Dictionary Mazii じしょ日本語
★★★★★
★★★★★
10,000+
Instant Thesaurus
★★★★★
★★★★★
1,000+
từ điển offline nhật việt okavy
★★★★★
★★★★★
300
Lingvanex - Translator and Dictionary
★★★★★
★★★★★
1,000+
Instant Dictionary by GoodWordGuide.com
★★★★★
★★★★★
100,000+
Elight Memo - Học tiếng Anh cùng Elight
★★★★★
★★★★★
20,000+